سعید صفایی | SAEED SAFAEE

سازنده های ماژول(Module Initializer)

سعید صفایی دیدگاه
سازنده های ماژول(Module Initializer)


حتما برای ما پیش آمده که در برنامه بخواهید قبل از اجرا برنامه(قبل از هر کاری) یک متد خاصی را اجرا کنیم.

فرض کنید برنامه ای دارید که قبل از اجرا شدن باید یک بک آپ از دیتابیس بگیره و بعد اجرا بشه

[ModuleInitializer]


این امکان در سی شارپ ۹ ارائه شده است


دیدگاه خود را بگذارید