سعید صفایی | SAEED SAFAEE

کار با LiteDB در دات نت کور(dotnet core)

سعید صفایی دیدگاه
کار با LiteDB در دات نت کور(dotnet core)

ابتدا ایجاد برنامه کنسول جدید 

و اضافه کردن:
add package LiteDB

 

 

 public class person
 {

     public ObjectId Id { get; set; }

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public string Country { get; set; }

}


// افزودن رکورد در دیتابیس

 using(var db = new LiteDB.LiteDatabase(@"C:\db\demoDB.db"))
{

    var persons = db.GetCollection();
    persons.Insert(new person { Name = "SaeedSafaee", Age = ۳۰, Country = "Iran", });

     //read all persons fron collection
    var list = persons.FindAll().ToList();
}

     

       استفاده از یک پایگاه داده بسیار آسان که می تواند بسیار سریع در پروژه های کوچک گنجانده شود.

دیدگاه خود را بگذارید