سعید صفایی | SAEED SAFAEE

رفع خطای HTTP Error 502.5 - Process Failure در دات نت کور

سعید صفایی دیدگاه
رفع خطای HTTP Error 502.5 - Process Failure در دات نت کور

رفع خطای HTTP Error ۵۰۲.۵ - Process Failure در دات نت کور


HTTP Error ۵۰۲.۵ - Process Failure
Common causes of this issue:
    The application process failed to start
    The application process started but then stopped
    The application process started but failed to listen on the configured port 

خطای عمومی و کلی است که از طریق Runtime در زمانیکه وبسایت شما با خطا مواجه است رخ میدهد


راه حل:

ابتدا فایل وب کانفیگ(web.config) را بازکنید و stdoutLogEnabled به حات  true تغییر دهید.

<aspNetCore processPath=".\somethings.exe" arguments="" forwardWindowsAuthToken="false" stdoutLogEnabled=true" stdoutLogFile=".\logs\stdout" />

با این کار بخش لوگ فعال می شود، در مسیر پروژه 

توجه کنید که در مسیر پروژه فولدر (logs) را ایجاد کرده باشید.


متوجه میشود که باید .NET Runtime ورژن مربوطه را نصب کنید. اشتباهی  ASP.NET Core Runtime را نصب نکنید.

لینک دانلود:
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/۵.۰دیدگاه خود را بگذارید