سعید صفایی | SAEED SAFAEE

دیتابیس های ACID

سعید صفایی دیدگاه
دیتابیس های ACID

ACID (atomicity, consistency, isolation, durability)

(Transaction Database)دیتابیس های رابطه ای یا همان

مجموعه‌ای از ویژگی‌های تراکنش‌های پایگاه‌داده است که برای تضمین اعتبار داده‌ها علیرغم خطاها، قطع برق و سایر حوادث ناگوار در نظر گرفته شده است.حرف اول Atomicity:

تضمین می کند که هر تراکنش به عنوان یک "واحد" واحد در نظر گرفته می شود که یا به طور کامل موفق می شود یا به طور کامل شکست می خورد: اگر هر یک از عبارات تشکیل دهنده یک تراکنش کامل نشد، کل تراکنش با شکست مواجه می شود و پایگاه داده بدون تغییر باقی می ماند.


حرف دوم Consistency:

تضمین می کند که یک تراکنش فقط می تواند پایگاه داده را از یک وضعیت معتبر به حالت دیگر برساند، و متغیرهای پایگاه داده را حفظ می کند: هر داده ای که در پایگاه داده نوشته می شود باید مطابق با تمام قوانین تعریف شده، از جمله محدودیت ها، آبشارها، محرک ها و هر ترکیبی از آنها معتبر باشد.

حرف سوم Isolation:

تراکنش ها اغلب به صورت همزمان اجرا می شوند (به عنوان مثال، خواندن و نوشتن چندین تراکنش در یک جدول به طور همزمان

حرف آخر Durability:

تضمین می کند که به محض انجام یک تراکنش، حتی در صورت خرابی سیستم، همچنان متعهد باقی خواهد ماند. به این معنی است که تراکنش های تکمیل شده (یا اثرات آنها) در حافظه غیر فرار ثبت می شوددر مقابل این دیتابیس:

 Base Model یا همان NoSql ها هستند

پایان مقاله


سعید صفایی

دیدگاه خود را بگذارید