سعید صفایی | SAEED SAFAEE

(Hangfire)زمانبندی کارهای پیش زمینه

سعید صفایی دیدگاه
(Hangfire)زمانبندی کارهای پیش زمینه

در دات نت کور(زمانبندی کارهای پیش زمینه)Hangfire 


کارهای پس زمینه توابعی هستند که ممکن است زمان زیادی برای انجام آنها لازم باشد یا در زمان نامعلوم یا زمانبندی های مشخص در طول روز یا هفته

این کتابخانه یک کتابخانه بسیار انعطاف پذیر است که ویژگی های مختلف مورد نیاز برای تبدیل برنامه زمان بندی کار به برنامه های شما را ارائه می دهد

برای شروع کار ابتدا پگیج مربوطه را نصب کنید:

Install-Package Hangfire.Core 
Install-Package Hangfire.SqlServer 
Install-Package Hangfire.AspNetCore


تنظیمات مورد نیاز برای پیاده سازی:

startup.cs

// Add Hangfire services.
           services.AddHangfire(configuration => configuration
               .SetDataCompatibilityLevel(CompatibilityLevel.Version_۱۷۰)
               .UseSimpleAssemblyNameTypeSerializer()
               .UseDefaultTypeSerializer()
               .UseSqlServerStorage(''your connection string, new SqlServerStorageOptions
               {
                   CommandBatchMaxTimeout = TimeSpan.FromMinutes(۵),
                   SlidingInvisibilityTimeout = TimeSpan.FromMinutes(۵),
                   QueuePollInterval = TimeSpan.Zero,
                   UseRecommendedIsolationLevel = true,
                   DisableGlobalLocks = true
               })
               );

           // Add the processing server as IHostedService
           services.AddHangfireServer();

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
{
     app.UseHangfireDashboard(); 
     app.UseEndpoints(endpoints =>     {
            endpoints.MapControllers();         
         endpoints.MapHangfireDashboard();     
   });

}

برنامه را اجرا کنید

http://localhost:۵۰۰۰/hangfire

سایت:
https://www.hangfire.io


quartz net: سیستم  مشابه

موفق باشید

دیدگاه خود را بگذارید