سعید صفایی | SAEED SAFAEE

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان در مدل 10D

سعید صفایی دیدگاه
ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
در مدل 10D

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان


“ویلیام بای گریو”  از صاحب نظران به نام کارآفرینی، مهم ترین ویژگی های شخصی کارآفرینان را در قالب مدل «10D» خلاصه می کند


1- خیال پردازی Dream


2- قاطعیت Decisivness


3- اهل عمل Doer


4- عزم راسخ Determination


5- فداکاری Dedication


6- دلبستگی Devotion


7- موشکافی Details


8- کنترل سرنوشت کاری Destiny


9- ثروت اندوزیDollars


10- توزیع ثروت Distribute


دیدگاه خود را بگذارید