سعید صفایی | SAEED SAFAEE

جایگاه استراتژی چابک در کسب و کارها

سعید صفایی دیدگاه
 جایگاه استراتژی چابک در کسب و کارها


  بررسی فضای ووکا در تولید محصول


جهانی سرشار از نوسان، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام را در نظر بگیرید

تصمیم گرفتن در این فضا و تهیه نقشه راه محصول و مطمئن نبودن از آینده، برنامه‌ریزی را به شدت پیچیده می کند چرا که میزان ندانسته های ما بیشتر از دانسته های ماست


چهار کلمه

(نوسان)Volatility
(عدم قطعیت)Uncertainty
(پیچیدگی)Complexity
   (ابهام)Ambiguity

جهان ووکا را تشکیل میدهد و به چالش‌های موجود در مسیر مدیران و سازمان‌‌ها اشاره دارد


سوال:

چگونه می‌توانید چیزی را در چنین جهانی برنامه‌ریزی کنید؟

چابکی و داشتن مهارت، کلید مقابله با نوسان و بی ثباتی است

اطلاعات برای کاهش عدم قطعیت

تجدید ساختار عملیاتی داخلی سازمان برای مقابله با پیچیدگی

و در نهایت آزمایش برای کاهش ابهام
چابک سازی تیم یا سازمان با رویکرد مهارتباید بر توانمندسازی تیم، متمرکز باشیم. 

 اختلال را بپذیرید و برای تغییرات منظم در نظر بگیرید

نحوه انجام کار ها را آزمایش کنید

نوآوری برای موفقیت تیم های چابک، یک اصل است


حرف آخر:

اجایل یکی از رویکردهای توسعه محصول است که می‌تواند بر اساس روش‌ها و چارچوب‌های مشخصی مانند اسکرام، ناب و …، محصولات با کمینه را به مشتریان ارائه دهد.دیدگاه خود را بگذارید